برگزاری اولین جلسه شورای دبیران در سال جدید

از دید گاه اسلام شورا و مشورت اساس کار و سیاست مدیریت ورهبری است و مشورت در انجام امور با مو منان از دستورات خدای متعال بر پیامبر می باشد.

در جوامع کنونی نیز مشارکت ومشورت در امور از مهمترین فاکتورهای برقراری روابط انسانی می باشد.
“مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان (معلمان –دانش آموزان-و اولیاء)را در فراند تصمیم گیری – از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف – افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند بوجود آورد.

معلمین با اختصاص بخشی از ساعات روز خود وصرف بیشترین نیرو وانرژی در مدرسه ولمس مسائل اموزشی وتربیتی در ارتباط با دانش آموزان صاحب نظر بوده و بخوبی می توانند در تصمیم گیری ها و سازندگی وپیشبرد اهداف آموزشی و تر بیتی سهیم وشریک باشند. جلسات شوراها مرکز وکانون بررسی عقاید –ایده ها و نظرات بوده وشورای آموزشی مظهر ومحل اتخاذ تصمیمات گروهی می باشد.و تقویتکننده ی حس مسئولیت پذیری- مشارکت -عضویت وتعلق فرد به گروه را به همراه دارد.و بالاتر از همه شورا نمادی از رهبری- ازاد اندیشی- و احترام به کرامت انسانی از سوی مدیر مدرسه می باشد.مدیریت مبتنی براصول مشارکت جویی و مشورت می تواند وصول به اهداف آموزشی وتربیتی را آسان نموده وموجب ارتقاء آن شود.

روز یکشنبه 22 فروردین ماه1400 اولین جلسه شورای دبیران در سال جدید بصورت مجازی و با حضور کلیه همکاران برگزار شد.

در این جلسه در مورد ساعات آموزشی در ماه مبارک رمضان،برگزاری کلاسهای جبرانی ویژه دانش آموزان دارای ضعف درسی ، نحوه شناسایی و رفع مشکلات دانش آموزان ضعیف ،اجرای بیلان ماهانه و .. هم اندیشی و تصمیم گیری شد.

بعد از استماع سخنان مدیریت محترم آموزشگاه ،همکاران نیز صحبت های خود را در مورد موضوعات مطرح شده برای همکاران بیان نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20