معرفی پرسنل

 • سمیه ناظر

  سمیه ناظر

  کاردانی بهداشت مدارس مربی بهداشت
 • آزیتا سادات امامیان

  آزیتا سادات امامیان

  کارشناسی مشاوره مشاور
 • سمیه کریمی

  سمیه کریمی

  کاردانی تربیت بدنی معاون پرورشی
 • فاطمه بهاری راد

  فاطمه بهاری راد

  کارشناسی مهندسی IT معاون اجرایی
 • زهرا روحانی خواه

  زهرا روحانی خواه

  کارشناسی مدیریت مدیر